นายกวิชัย บรรดาศักดิ์ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บุกเบิกในการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงจากฝุ่นควัน พีเอ็ม 2.5 ณ เทศบาลนครปากเกร็ด จ. นนทบุรี

14 ก.พ. 2563

นายกวิชัย บรรดาศักดิ์ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บุกเบิกในการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงจากฝุ่นควัน พีเอ็ม 2.5 ณ เทศบาลนครปากเกร็ด จ. яндекс นนทบุรีCCDC : Climate Change Data Center