รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าโครงการย่อยที่ 4: การติดตามและประเมินภาวะหมอกควันเพื่อการบริหารจัดการ ภายใต้แผนงานวิจัย "ประเทศไทยไร้หมอกควัน" ประจำปีงบประมาณ 2560 ได้เข้าร่วมเป็น Topic leader หัวข้อ Climate Change & Mitigation ในงาน International Symposium on Frontier of Science, Technology and Engineering 2018  ณ ห้องประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561