วช. ร่วมกับ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นําโดยกลุ่มนักวิจัยโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน เดินหน้าโครงการ “เครือข่ายประเทศไร้หมอกควันสําหรับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน” ณ ประเทศกัมพูชา

10 ต.ค. 2561

เมื่อวันที่ 812 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกลุ่มนักวิจัยโครงการเครือข่ายประเทศไร้หมอกควันสาหรับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน ภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ หัวหน้าโครงการ และ Prof. Nobutaka Ito ที่ปรึกษาโครงการเครือข่าย ประเทศไร้หมอกควันสาหรับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางพร้อมด้วยทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยได้เข้าไปหารือพร้อมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ร่วมกับ 2 ประเทศแรกในกลุ่มอาเซียน คือ ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานการศึกษา Royal University of Agriculture ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และ ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานการศึกษา Nong Lam University ณ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งถือว่าเป็น ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันเช่นเดียวกัน

 


CCDC : Climate Change Data Center