โครงการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๘ เรื่อง การบูรณาการแนวทางสหวิทยาการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ

3 มิ.ย. 2561

คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาจะได้จัดการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาแนวทางหรือแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามวาระแห่งชาติหรือยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับนำเสนอให้แก่รัฐบาลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้จริง โดยใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายของราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก กรรมการวิชาการ เครือข่ายสหวิทยาการ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาพัฒนาโดยกระบวนการคิดแบบสหวิทยาการ ผลที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อมีการสร้างเหตุที่ถูกต้อง เหมาะสมก็คือราชบัณฑิตยสภา โดยมีคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเครือข่ายสหวิทยาการฯ ทั้ง ๗ เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือช่วยกันเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดผลงานชุดโครงการวิจัยสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศอย่างต่อเนื่องนั้น จะสามารถยึดกุมความเป็นองค์กรน าในการบำรุงสรรพวิชาในด้านการวิจัยชุดโครงการสหวิทยาการ ซึ่งมีความจ าเป็นสูงสุดในการขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การเป็น Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล อย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรมชัดเจน จับต้องได้ ติดตามประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขได้พัฒนาศักยภาพองค์กรราชบัณฑิตยสภา ไปพร้อม ๆ กันกับเครือข่ายสหวิทยาการฯ ทั่วประเทศทั้ง ๗ เครือข่ายนั่นเอง


วัตถุประสงค์

๑. เพื่อระบุประเด็นปัญหาที่สำคัญของประเทศที่มีความสำคัญและเร่งด่วน จำเป็นที่จะต้องใช้การวิจัยหรือการบูรณาการการทำงานแบบสหวิทยาการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

๒. เพื่อพัฒนาข้อเสนอเบื้องต้น (White Paper) ในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศโดยใช้แนวทางสหวิทยาการอย่างเป็นรูปธรรม

๓. เพื่อซักซ้อม ติดตาม และให้คำปรึกษากับเครือข่ายสหวิทยาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการวิจัยแบบสหวิทยาการ สำหรับนำผลการวิจัยไปนำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติเนื่องในวันสหวิทยาการประจำปี

๔. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสหวิทยาการและผลงานของราชบัณฑิตยสภาในการช่วยแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รับทราบ เห็นความสำคัญ ร่วมกันดำเนินการวิจัยหรือบูรณาการการทำงานแบบสหวิทยาการเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ

๒. รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่สำคัญอย่างเป็นรูปธรรม

๓. เครือข่ายสหวิทยาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินโครงการวิจัยหรือบูรณาการการทำงานแบบสหวิทยาการ และนำผลไปนำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติเนื่องในวันสหวิทยาการประจำปี

๔. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเพิ่มบทบาทการเป็นองค์กรนำอีกองค์กรหนึ่ง ในการช่วยแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศในระดับวาระแห่งชาติหรือยุทธศาสตร์ชาติเสนอรัฐบาลตามหน้าที่ โดยผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยหรือการทำงานแบบสหวิทยาการมาก่อนแล้วทุกปี
CCDC : Climate Change Data Center