ครม. ไฟเขียว 6,000 ล้านบาท เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 65 - 67

8 มิ.ย. 2565

ครม. ไฟเขียว 6,000 ล้านบาท เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 65 - 67 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและลดอ้อยไฟไหม้เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565 – 2567

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผลักดันโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องผ่านคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปี เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรใช้ไร่ในอ้อย แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการเผาอ้อยก่อนตัดเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ต้นเหตุ ทั้งยังเพิ่มผลผลิตอ้อยตันต่อไร่สูงขึ้นอีกด้วย

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในอัตรา 2% ต่อปีให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย วงเงินปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2565 – 2567 รวมเป็นเงิน 6,000 ล้านบาท ซึ่ง ครม. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. เป็นเงิน 789.75 ล้านบาท มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

1. กู้เงินเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อย และปรับพื้นที่ปลูกอ้อย รายละไม่เกิน 500,000 บาท เฉพาะปรับพื้นที่ปลูกอ้อย อัตราไม่เกินไร่ละ 2,500 บาท ชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ 2% ต่อปี

2. กู้เงินเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถตัดอ้อย รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท รถคีบอ้อย รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท รถแทรกเตอร์ รายละไม่เกิน 6 ล้านบาท ชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 8 ปี ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ 2% ต่อปี

3. กู้เงินเพื่อซื้อรถบรรทุกและพ่วงบรรทุก ชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 8 ปี ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ 4% ต่อปี ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จึงได้ร่วมกับ ธ.ก.ส. เร่งประชาสัมพันธ์โครงการเพราะจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ต้องการซื้อเครื่องจักร เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน และจัดทำระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในไร่ที่จะส่งผลให้มีต้นทุนในการผลิตอ้อยที่ต่ำลง โดยโครงการนี้จะมีพื้นที่ปลูกอ้อยได้รับประโยชน์ประมาณ 1.5 ล้านไร่

                    

CCDC : Climate Change Data Center