ข่าวผลกระทบหมอกควันในภูมิภาค


‘Dust Boy’ warns Chiang Mai air still ‘code red’

27 กุมภาพันธ์ 2562