Public health

โครงการปลอดฝุ่นอุ่นใจสู้ภัยหมอกควัน
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย

ความรู้เกี่ยวกับห้องปลอดฝุ่น

การจัดทำห้องปลอดฝุ่น เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5

Health Impact Assessment HIA

Public health

แนวทางการทำห้องฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ