แบบรายงานคุณภาพอากาศจากการประเมินค่าจากการมองเห็น


วันที่

เวลา


ลำดับ โรงพยาบาล อำเภอ คุณภาพอากาศ หมายเหตุ
สีฟ้า สีเชียว สีเหลือง สีส้มอ่อน สีส้มแก่ สีแดง
1 รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม
2 รพ.สันทราย อ.สันทราย
3 รพ.ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด
4 รพ.สันกำแพง อ.สันกำแพง
5 รพ.แม่ออน อ.แม่ออน
6 รพ.สารภี อ.สารภี
7 รพ.หางดง อ.หางดง
8 รพ.สะเมิง อ.สะเมิง
9 รพ.สันป่าตอง อ.สันป่าตอง
10 รพ.แม่วาง อ.แม่วาง
11 รพ.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
12 รพ.จอมทอง อ.จอมทอง
13 รพ.ฮอด อ.ฮอด
14 รพ.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า
15 รพ.อมก๋อย อ.อมก๋อย
16 รพ.เทพรัตนฯ อ.แม่แจ่ม
17 รพ.วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา
18 รพ.แม่แตง อ.แม่แตง
19 รพ.พร้าว อ.พร้าว
20 รพ.เชียงดาว อ.เชียงดาว
21 รพ.เวียงแหง อ.เวียงแหง
22 รพ.ไชยปราการ อ.ไชยปราการ
23 รพ.ฝาง อ.ฝาง
24 รพ.แม่อาย อ.แม่อาย
25 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 อ.เมือง

สถานะรายละเอียดข้อมูล

สีฟ้า = คุณภาพดี 0-38
สีเขียว = คุณภาพปานกลาง 39-88
สีเหลือง = มีผลต่อกลุ่มเสี่ยง 89-138
สีส้มอ่อน = มีผลต่อบุคคลทั่วไป 139-351
สีส้มแก่ = มีผลต่อสุขภาพมาก 352-526
สีแดง = อันตราย 527 ขึ้นไป
วิธีการตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยตัวเอง