อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ)

Air Quality

32μg/m3

คุณภาพอากาศดี

28 ตุลาคม 2563 17:00 น.

PM2.5 (μg/m3) Hourly
PM2.5 (μg/m3) Daily
PM2.5 TH AQI Daily

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย

สัญลักษณ์ AQI PM2.5
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง : μg/m3
PM10
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง : μg/m3
ความหมาย แนวทางการป้องกัน
0-25 0-25 0-50 คุณภาพอากาศดีมาก คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
26-50 26-37 51-80 คุณภาพอากาศดี คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ
51-100 38-50 81-120 คุณภาพอากาศปานกลาง [ประชาชนทั่วไป] สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ [ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ] หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคือง ตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
101-200 51-90 121-180 คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ [ประชาชนทั่วไป] ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคาย เคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น [ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ] ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตา อักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรพบแพทย์
>200 >90 >180 คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก ประชาชนทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรพบแพทย์

Air Quality

32μg/m3

คุณภาพอากาศปานกลาง

28 ตุลาคม 2563 17:00 น.

PM2.5 (μg/m3) Hourly
PM2.5 (μg/m3) Daily
PM2.5 US AQI Daily

Air Quality Index scale as defined by
the US-EPA 2016 standard